JSME BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ, stále se staráme o naše pacienty. Jsme tu pro vás.

Tým

MUDr. Marek Tůma – vedoucí lékař a odborný garant

MUDr. Marek Tůma vystudoval  3. LF Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2004. Po ukončení studia pracoval na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako sekundární lékař

V letech 2006 až 2014 působil na Urologickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno.

Atestační zkoušku z urologie složil v roce 2013.

Ve spolupráci se společností Porgés se podílí na zavádění nových operačních postupů a metod při obstrukcích močovodů.

MUDr. Tůma je členem České urologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Evropské urologické společnosti (European Association of Urology) a České lékařské komory.  Od ČLK obdržel licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře, primáře a odborného zástupce v oboru urologie.

MUDr. Pavel Svoboda

Působí v urologické ambulanci v Poliklinice Barrandov od roku 2010.

MUDr. Svoboda vystudoval všeobecné lékařství na FVL UK Praha. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení NsP Brandýs nad Labem, kde působil v pozici sekundárního lékaře v letech 1970 – 1975. Poté v letech 1975 – 1978 pracoval jako sekundární lékař na Urologické klinice FN 2 Praha (dnes Všeobecná fakultní nemocnice). V letech 1978 až 1994 působil na katedře Urologie ILF Praha v pozici odborného asistenta a tajemníka katedry pro postgraduální vzdělávání. Od roku 1994 do roku 1996 pracoval jako odborný lékař v urologické ambulanci polikliniky v Praze 4. Od roku 1997 působil jako ordinář pro urologii na chirurgickém oddělení NsP Příbram. V letech 1998 – 2010 pracoval jako odborný zástupce a urolog v Chiro s.r.o.

Doktor Svoboda složil atestaci I. stupně z chirurgie v roce 1974. Atestaci I. stupně z urologie úspěšně složil v roce 1976 a II. stupně v roce 1979.

MUDr. Svoboda je autor 12 odborných prací, spoluautor 15 odborných prací, přednesl 52 přednášek na odborných konferencích a kongresech, z čehož 12 přednášek přednesl na zahraničních odborných kongresech. Jako vedoucí řídl dva celostátní výzkumné úkoly.

Dr. Svoboda je člen České lékařské komory, člen Mezinárodní urologické společnosti (SIU) a člen Evropské urologické společnosti (EAU).

Během své dosavadní odborné praxe absolvoval zahraniční stáže na urologických pracovištích v Londýně, Hamburgu a Upsalle. Dlouhodobější zahraniční praxe absolvoval v Moskvě, Tripolisu a Freiburgu.

MUDr. Kamil Fógel, FEBU

Vystudoval obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Pavla J. Šafárika v Košicích. Specializovanou způsobilost v oboru Urologie záskal v roce 2009 v Praze. O rok později mu byl v belgickém Bruselu udělen titul FEBU (Fellow Of The European Board of Urology).

Po ukončení studia v roce 2002 nastoupil jako sekundární lékař na Interním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Povážské Bystřici, následně pracoval jako sekundární lékař na Interním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Od roku 2003 do roku 2011 působil jako sekundární lékař na Urologické klinice VFN a současně jako odborný asistent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2011 pracoval na Urologické klinice nemocnice v Rijádu (Saudská Arábie), v roce 2012 pak působil na Urologické klinice nemocnice v Saské Kamenici (Německo) a na Urologickém oddělení Nemocnice na Bulovce. Od roku 2017 působí na Urologickém oddělení Nemocnice Na Homolce
V roce 2015 absolvoval odbornou stáž ve Vídni.

Barbora Bláhová – zdravotní sestra

V roce 1993 ukončila studium v oboru Dětská a všeobecná sestra na Střední zravotnické škole v Praze 5.

Po ukončení školy nastoupila na Urologickou kliniku “Na Karlově” Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 1995 přešla do urologické ambulance MUDr. Otakara Mareše v Poliklinice Barrandov, kde působí dodnes.

Od roku 2016 pokračuje v práci pod hlavičkou UroVize.

V roce 2002 úspěšně absolvování postgraduálního kurzu Urodynamiky v praxi.

Sestra Barbora Bláhová je držitelkou Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu s platnosti od 4.10.2005. Osvědčení je schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR.